Velkommen til HEARSTORE

Vilkår og betingelser

Innhold:

 

1. Avtalen
2. Partene
3. Pris
4. Avtaleinngåelse
5. Betalingen
6. Levering
7. Risikoen for varen
8. Angrerett og retur
9. Forsinkelse og manglende levering
10. Mangel ved varen
11. Garanti
12. Personopplysninger
13. Konfliktløsning

 

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen i nettbutikken og eventuelt særskilt avtalte vilkår, eksempelvis kampanjer, angitt på våre nettsider www.hearstore.no. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot lovgivning.

Avtalen gjelder utelukkende kjøp av varer og tjenester som angitt i kapittel 2.

2. PARTENE

Selger er 917 042 853 HEAR SAFE NORGE AS og som betegnes i det følgende som selger(en).
Adresse: Storvegen 21, 2420 TRYSIL
Epost: [email protected]

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper(en).

3. PRIS

Nettsidens priser, pris for vare og/eller tjeneste inkluderer alle offentlige avgifter herunder merverdiavgift. Prisen inkluderer ikke fraktkostnader og/eller eventuelle omkostninger ved valg av faktura.

4. AVTALEINNGÅELSEN

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen sin bestilling er sendt og dermed mottatt av selgeren. Kjøperen får dette bekreftet ved mottak av ordrebekreftelse kort tid etter bestilling.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALINGEN

Kjøperen betaler for varen ved plassering av bestilling. Ved valg av faktura vil en faktura sendes enten med produkt eller i en egen e-post når vare er sendt. For varer som skal tilpasses kunden (formstøpte produkter) kan selgeren kreve hele kjøpesummen forhåndsbetalt. Ved valg av faktura ved kjøp av formstøpte produkter vil en faktura sendes ut i en egen e-post når avstøpning er mottatt av selger og/eller tatt i selgers lokale.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere/trekke kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Selgeren tilbyr følgende betalingsmåter:

  • Visa og Mastercard (Braintree- a Pay Pal company)
  • Paypal
  • Faktura (+75,- i adm.gebyr)


6. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke annet fremgår av bestillingsløsningen, vil varen bli levert senest 5 dager etter bestillingen fra kjøper avhengig av hvilket fraktalternativ kjøper velger ved kjøp av varen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt. Leveringstid av formstøpte hørselvern/propper er fra 4 uker.

Det er kjøpers ansvar å hente varen der hvor dette er avtalt ved kjøp; f.eks. post i butikk angitt ved kjøp. 

Selger er ikke erstatningsansvarlig for varer hvor kjøper velger A brevpost (ikke sporbar) som leveringsform.

7. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. ANGRERETT OG RETUR (ÅPENT KJØP 15 DAGER)

Ved kjøp hos HEAR SAFE på nett får du din lovpålagte angrerett på 14 dager.

Avtalen er unntatt fra angrerett dersom kjøpet omfattes av vare som er kundetilpasset og som ikke uten videre kan selges til annen kunde eller av hygieniske årsaker.

Eksempel på unntak kan være ved kjøp av hørselvern/ ørepropper o.l. som er formstøpte, 3D-printet eller på annen måte tilpasset kjøperen eller forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

For andre produkter kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven som følger: Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er gjort tilgjengelig for kjøperen. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er gjort tilgjengelig for kjøperen.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er gjort tilgjengelig for kjøperen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Ved bruk av angreretten skal varen emballeres i den emballasje varen ble mottatt i med evt. tillegg av ytterligere emballering dersom denne er
skadet.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, eller som tydelig viser at varen er brukt, kan kjøperen bli ansvarlig for redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Link til skjema finnes her:

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. MANGEL VED VAREN

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Ved salg i næring (proffmarkedet) kan det bli fastsatt kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

11. SELGERES RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

OPPFYLLELSE
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Ved kjøp av formstøpte varer gjelder andre vilkår, se betaling punkt 5.

HEVING
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

GEBYR VED UAVHENTED IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgerens personvernserklæring følger av nettsider og netthandelssidene og er akseptert ved bruk av nettsidene.

14. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Mer om Forbrukerrådet: www.forbrukerradet.no.